راهنمای عیب یابی پکیج آریستون

بهترین راه برای تشخیص ایراد در پکیج مشاهده خطاهای آن می باشد. در پکیج های آریستون با توجه به مدل دستگاه خطاها نمایش داده می شود.

عیب یابی از طریق صفحه نمایش

خطا شرح خطا
E01دمای بالای پکیج
E02تغییرات دمایی در سیستم گرمایش بیشتر از 7 درجه در ثانیه به صورت سه بار متوالی اتفاق افتاده است.
E03تعییرات دمایی بیشتر از 20 درجه در ثانیه
E05دمای آب رفت از دمای برگشت 10 درجه کمتر کمتر می باشد.
E06دمای آب رفت 30 درجه از آب برگشت کمتر می باشد.
E10سنسور فشار پکیج ایساتیس دچار مشکل شده است.
E12بالا بودن فشار آب در مدار پکیج
E13ایراد در سنسور NTC سیستم گرمایش رفت پکیج
E14ایراد در سنسور NTC سیستم گرمایش برگشت پکیج
E15ایراد در سنسور آب مصرفی پکیج
E16ایراد در سنسور خارجی پکیج
E21ایراد در PCB پکیج
E31عدم تشخیص شعله
E32پرش شعله از روی سطح برنر
E41سوییچ پرشر هوا قبل از روشن شدن پکیج فعال می شود
E42پرشر سوییچ هوا باز شده است.
E43پرشر سوییچ هوا با تاخیر بسته می شود.
E50کانکتور CN4 متصل نمی شود.
E51کانکتور CN10 متصل نمی شود.
E60ایراد در پمپ پکیج
E61کارکرد پمپ با اختلال مواجه شده است.
p01تغییرات دمایی در سیستم گرمایش بیشتر از 7 درجه در ثانیه به صورت سه بار متوالی اتفاق افتاده است.
P02آب گرمایش برگشت دمای آن از رفت 55 درجه کمتر می باشد.
p03دمای آب رفت 10 درجه کمتر از گرمایش برگشت می باشد.
p21خطا در ایجاد شدن شعله پکیج
p22اختلال برای دومین بار در تشکیل شعله
p23شعله هنگام کار پکیج قطع شده است.